Main menu

Pôvodné práce – Original papers

 • Galko, J., Pavlík, Š.: Parazitické blanokrídlovce (Hymenoptera) na larvách podkôrnika dubového (Scolytus intricatus Ratz., Coleoptera: Scolytidae) / Parasitic wasps (Hymenoptera) of the European oak bark beetle larvae (Scolytus intricatus Ratz., Coleoptera: Scolytidae)
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 1–12 |pdf2
 • Škvareninová, J.: Priebeh vegetatívnych fenologických fáz autochtónnych populácií smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) zo Slovenska / The dynamics of vegetative phenophases observed at the autochton populations of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) in Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 13–27 |pdf2
 • Vorčák, J., Jankovič, J.: Autovegetatívna obnova smreka na hornej hranici lesa v oblasti Babej hory a Pilska v Oravských Beskydách – Propagation of spruce at timber line of supramontane degree and in subalpine degree of Babia hora and Pilska in Oravske BeskidsLesn. Cas. For. J., 55(2009) 29–46 |pdf2
 • Prknová, H., Kobliha, J.: Mikropropagace Sorbus domestica L. pro lesnickou praxi II – zakořeňování a aklimatizace v podmínkach ex vitro / Micropropagation of Sorbus domestica L. for forestry practice II.
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 47–52 |pdf2
 • Ištoňa, J.: Odraz súčasnej klímy na presychanie pôd  2. až 5. vegetačného stupňa v kremnických vrchoch v rokoch 2004 – 2007 / Effect of current climate on soils drying up in the 2nd up to the 5th altitudinal vegetation zone in Kremnicke Mts. In the years 2004–2007
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 53–64 |pdf2

Referáty Discussion papers

 • Moravčík, M., Konôpka, J.: Stratégia rozvoja lesníctva na Slovensku / Strategy of forestry development in Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 65–84 |pdf2
 • Horák, J., Nakládal, O.: Predace mezi brouky vázanými na dřeviny: část II. Vliv predace na lesní ekosystémy a důsledky pro praxi / Beetles associated with trees and predation between them: Part II. The effect of predation on forest ecosystems and implications for management
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 85–91 |pdf2
 • Potkány, M., Hitka, M., Galajdová, V., Sirotiaková, M.: E-learning as a possibility of employees life-long education / E-learing, možnosť celoživotného vzdelávania zamestnancov
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 93–100 |pdf2

Správy – Reports

 • Rizman, I.: Lesnícka typológia a zisťovanie stavu lesa vo väzbe na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 101–102 |pdf2
 • Volný, J., Bránka, L., Tománek, J.: Mezinárodní vědecká konference - Krajina, les a lesní hospodářství
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 103–104 |pdf2

Recenzie Reviews

 • Šebeň, V.: J. Konôpka, B. Konôpka, Ch. Nikolov: Snehové polomy v lesných porastoch na Slovensku
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 105–107 |pdf2

Kronika – Chronicle

 • Konôpka, J.: Za Ing. Vladimírom Markom, CSc.
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 109–110 |pdf2