Main menu
Pôvodné práce – Original papers
 • Čaboun, V.: Návrh stratégie, adaptačných a mitigačných opatrení dôsledkov klimatických zmien pre drevinu smrek / Draft of strategy, adaptation and mitigation measures from the viewpoint of climate change impact on Norway spruce tree in Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 215–238 |pdf2
 • Priwitzer, T., Pajtík, J., Konôpka, B., Ištoňa, J., Pavlenda, P.: Alokácia uhlíka v lesnom ekosystéme – prípadové štúdie z mladých borových porastov / Carbon allocation in forest ecosystem – case studies from young pine stands
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 239–250 |pdf2
 • Sarvašová, Z., Kovalčík, M.: Možnosti lesníckych projektov v rámci Kjótskeho protokolu / Possibilities for forestry projects in the framework of Kyoto Protocol
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 251–271 |pdf2
 • Schwarz, M., Moravčík, M.: Rámcové plánovanie a adaptácia lesných porastov na klimatickú zmenu / Framework planning and adaptation of forest stands to climate change
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 273–286 |pdf2
 • Tučeková, A.: Zhodnotenie zalesňovania nelesných pôd s ohľadom na sucho / Assement of non-forest lands afforestation with regard to drought
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 287–301 |pdf2
Referáty Discussion papers
 • Bednárová, D.: Posúdenie uznaných porastov pre zber lesného reprodukčného materiálu v Slovenskej republike z hľadiska biodiverzity a klimatických zmien / Reviewing certified stands for the collection of forest reproduction material in Slovakia from biodiversity and climatic changes point of view
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 303–311 |pdf2
Správy – Reports
 • Moravčík, M.: „Lesníctvo a klimatická zmena“ v rámci 14. zasadnutia konferencie strán k rámcovému dohovoru OSN o klimatickej zmene – COP 14
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 313–315 |pdf2
 • Moravčík, M.: „Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a klimatická zmena“ v rámci rokovania výboru FAO pre lesníctvo
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 316–318 |pdf2
 Recenzie Reviews
 • Zaušková, Ľ.: J. Konôpka, B. Konôpka, R. Raši, Ch. Nikolov – Nebezpečné smery vetra na Slovensku
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 319–321 |pdf2
 • Černota, M., Balogh, P.: Strategický rámec pre lesy a klimatickú zmenu (Návrh spoločného partnerstva pre lesy pre koordinovanú odpoveď lesníckeho sektora na klimatickú zmenu) / Collaborative Partnership on Forests: Strategic framework for forests and climate change (A proposal by the CPF for a coordinated forest-sector response to climate change)
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 322–323 |pdf2
Kronika – Chronicle
 • Šály, R.: Prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc. – 70-ročný
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 325–328 | pdf2