Main menu
Pôvodné práce – Original papers
 • Herich, I.: Hodnotenie stavu a vývoja lesov na výberovom súbore lesných hospodárskych plánov v SR / Assessment of forest condition and its development on a sampling set of forest management plans in Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 111–138 |pdf2
 • Barta, M.: New facts about distribution and host spectrum of the invasive nearctic conifer pest, Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in south-western Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 139–144 |pdf2
 • Bucha, T., Barka, I., Bartko, M.: Zhodnotenie zdravotného stavu lužných lesov v inundačnej oblasti Dunaja v úseku Dobrohošť – Sap z leteckých snímok / Assessment of the health condition of flood forests in the river Danube inundation area, section Dobrohošt – Sáp using aerial photos
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 145–164 |pdf2
 • Štefančík, I.: Vývoj bukového porastu založeného na bývalých poľnohospodárskych pôdach / Beech stand development established on the former agricultural land
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 165–180 |pdf2
Referáty Discussion papers
 • Horák, J., Nakládal, O.: Predace mezi brouky vázanými na dřeviny: část III. Komentovaný seznam brouků s predačním potenciálem / Beetles associated with trees and predation between them: Part III – Annotated checklist of beetles with predation potential
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 181–193 |pdf2
 • Konôpka, J.: Kríza lesníctva, jeho vedy a výskumu / Crisis of forestry, forest science and research
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 195–204 |pdf2
Správy – Reports
 • Kunca, A.: Aktuálne problémy v ochrane lesa 2009 – 18. ročník medzinárodného seminára 
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 205–206 |pdf2
 • Kunca, A.: Medzinárodná konferencia COST FP0801 v Novom Smokovci – prvé pracovné rokovanie novovzniknutej skupiny fytopatológov 
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 207–208 |pdf2
Recenzie Reviews
 • Kupčák, V.: K. Pulkrab, L. Šišák, L. Bartuněk – Hodnocení efektivnosti v lesním hospodářství
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 209–210 |pdf2
 • Kohán, Š.: B. Tóth Predstavenie kultivarov šľachtených topoľov. Smernice pre výber kultivarov šľachtených topoľov
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 211–212 |pdf2
Kronika – Chronicle
 • Zúbrik, M.: Za doc. RNDr. Janom Patočkom, DrSc. 
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 213–214 |pdf2