Main menu
Pôvodné práce – Original papers
 • Kohán, Š.: Hodnotenie rastu a objemovej produkcie intenzívnych porastov topoľov ´I–214´ a ´Pannonia´ bez klčovania pňov bývalého porastu / Assessment of growth and volume production of intensive stands of poplar ´I-214´ and ´Pannonia´ without stumping in former stand
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 329–339 |pdf2
 • Šmelko, Š.: Analýza možností uplatnenia výberovej inventarizácie lesa pre stanovištne definované územné jednotky / Analysis of possibilities to realize a sampling forest inventory for typical determined territorial units
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 341–351 |pdf2
Read more: 55_4/2009
Pôvodné práce – Original papers
 • Čaboun, V.: Návrh stratégie, adaptačných a mitigačných opatrení dôsledkov klimatických zmien pre drevinu smrek / Draft of strategy, adaptation and mitigation measures from the viewpoint of climate change impact on Norway spruce tree in Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 215–238 |pdf2
 • Priwitzer, T., Pajtík, J., Konôpka, B., Ištoňa, J., Pavlenda, P.: Alokácia uhlíka v lesnom ekosystéme – prípadové štúdie z mladých borových porastov / Carbon allocation in forest ecosystem – case studies from young pine stands
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 239–250 |pdf2
Read more: 55_3/2009
Pôvodné práce – Original papers
 • Galko, J., Pavlík, Š.: Parazitické blanokrídlovce (Hymenoptera) na larvách podkôrnika dubového (Scolytus intricatus Ratz., Coleoptera: Scolytidae) / Parasitic wasps (Hymenoptera) of the European oak bark beetle larvae (Scolytus intricatus Ratz., Coleoptera: Scolytidae)
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 1–12 |pdf2
 • Škvareninová, J.: Priebeh vegetatívnych fenologických fáz autochtónnych populácií smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) zo Slovenska / The dynamics of vegetative phenophases observed at the autochton populations of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) in Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 13–27 |pdf2
Read more: 55_1/2009
Pôvodné práce – Original papers
 • Herich, I.: Hodnotenie stavu a vývoja lesov na výberovom súbore lesných hospodárskych plánov v SR / Assessment of forest condition and its development on a sampling set of forest management plans in Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 111–138 |pdf2
 • Barta, M.: New facts about distribution and host spectrum of the invasive nearctic conifer pest, Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in south-western Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 139–144 |pdf2
Read more: 55_2/2009

Pôvodné práce – Original papers

 • Galko, J., Pavlík, Š.: Parazitické blanokrídlovce (Hymenoptera) na larvách podkôrnika dubového (Scolytus intricatus Ratz., Coleoptera: Scolytidae) / Parasitic wasps (Hymenoptera) of the European oak bark beetle larvae (Scolytus intricatus Ratz., Coleoptera: Scolytidae)
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 1–12 |pdf2
 • Škvareninová, J.: Priebeh vegetatívnych fenologických fáz autochtónnych populácií smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) zo Slovenska / The dynamics of vegetative phenophases observed at the autochton populations of Norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) in Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 55(2009) 13–27 |pdf2
Read more: 55_1/2009 (2)