Main menu

Hlásny, T.: Predhovor / Forewordpdf2
Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 3–4 |

 • Andrašev, S., Ročević, S.: Developmental characteristics of selected black poplar clones (section Aigeiros) / Charakteristiky vývoja vybraných klonov topoľa čierneho (sekcia Aigeiros – duby)
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 5–12 |pdf2
 • Milios, E. and Papalexandris, Ch.: The influence of shade and site productivity on the seedling density in low elevation stands of Fagus sylvatica L. s.l. located in north-eastern Greece / Vplyv zatienenia a produktivity stanovišťa na hustotu semenáčikov v porastoch Fagus sylvatica L. v polohách s nízkou nadmorskou výškou v severovýchodnom Grécku pdf2
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 13–20 |
 • Juhásová, G., Adamčíková, K., Kobza, M.:  The threat of the Quercus and Castanea Species by the Cryphonectria parasitica fungi / Ohrozenosť druhov rodu Quercus a Castanea hubouCryphonectria parasitica  pdf2
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 21–28 |
 • Katanić, M., Pilipović, A., Orlović, S., Krstić, B., Kovačević, B., Pekeč, V.:  The influence of lead on the in vitro growth and concentration of photosynthetic pigments in shoots of the white poplar (Populus alba) clones / Vplyv olova na rast in vitro a koncentráciu fotosyntetických pigmentov vo výhonkoch klonov topoľa bieleho (Populus alba
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 29–36 |pdf2
 • Kormuťák, A., Kádasi-Horáková, M., Vooková, B., Gömöry, D.: Genetic structure of silver fir primeval forests in Slovakia / Genetická štruktúra jedľových pralesov Slovenska
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 37–42 | pdf2
 • Kulla, L., Hlásny, T.: Multi-factorial hazard assessment as a support for conversion priority rating in declining spruce forests / Viacfaktorový odhad rizík ako nástroj pre prioritizáciu potreby konverzie hynúcich smrekových porastov
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 43–52 |pdf2
 • Lavadinović, V., Isajev, V., Rakonjac, L., Marković, V.: Effect of altitude and continentality of douglas fir provenances on height increment in test plantations in Serbia / Vplyv nadmorskej výšky a kontinentality na výškový prírastok proveniencií jedle duglasky na výskumných plochách v Srbsku
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 53–59 |pdf2
 • Mikic, T., Orlovic, S., Markovic, M., Kovacevic, B., Pilipovic, A.:  Variability in service tree (Sorbus domestica L.) populations in Serbia / Variabilita populácií jarabiny oskoruškovej (Sorbus domestica L.) v Srbskupdf2
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 61–67 |
 • Priwitzer, T., Pajtík, J., Konôpka, B., Ištoňa, J., Pavlenda, P.: Quantification of carbon stockes in the model ecosystems of first age class / Kvantifikácia uhlíkových zásob v smrekových porastoch prvého vekového stupňapdf2
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 69–79 |
 • Šebeň, V., Merganič, J., Bošeľa, M.: Druhová bohatosť vegetácie lesov Slovenska zistená v rámci Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR / Species richness of vegetation in Slovak forests determined by National forest inventory and monitoring in Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 81–89 |pdf2
 • Štefančík, I.: The influence of different thinning regime on beech diameter increment under climate change conditions / Vplyv rôzneho spôsobu prebierok na hrúbkový prírastok buka v podmienkach klimatickej zmeny 
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 91–98 |pdf2
 • Tutka, J., Kovalčík, M.: Odhad hodnoty rekreačnej funkcie lesov Slovenska prostredníctvom Contingent Valuation Method a Travel Cost Method / Estimation of the value of recreational forest fuaction in Slovakia by the method of contingent valuation and travel cost method 
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 99–107 |pdf2