Main menu

Pôvodné práce – Original papers

 • Konôpka, J., Konôpka, B.: Prognóza náhodných ťažieb v smrečinách v dôsledku mechanicky pôsobiacich abiotických škodlivých činiteľov v oblasti Kysúc a Oravy, Tatier, Spiša, Slovenského rudohoria / Prognosis of salvage felling in the spruce stands due to mechanically acting abiotic agents in the regions Kysuce and Orava, Tatra Mts., Spiš and Slovenské rudohorie Mts.
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 325–346 |pdf2
 • Tučeková, A., Halák, A., Slamka, M.: Hydrogely v umelej obnove lesa / Hydrogels in artificial forest regenerationLesn. Cas. For. J., 54(2008) 347–369 |pdf2
 • Šmelko, Š.: Metodické problémy kvantifikácie druhovej diverzity drevín v lesných ekosystémoch / Methodical problems of the quantification of tree species diversity in forest ecosystems
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 371–392 |pdf2
 • Prknová, H.: Mikropropagace Sorbus domestica L. pro lesnickou praxi  – optimalizace kultury in vitro / Micro propagation of Sorbus domestica L. for forestry practice – optimisation of in vitro culture
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 393–402 |pdf2

Referáty – Discussion paper

 • Kohán, Š.: Vplyv hladiny podzemnej vody na rast, objemovú produkciu a zdravotný stav topoľa ´Robusta´ na piesočnatých pôdach v oblasti Východoslovenskej nížiny pri intenzívnom pestovaní / Effect of underground water level on the growth, volume production and health condition of poplar ´Robusta´ on sandy soils in Eastern Slovakian lowland in intensive cultivation
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 403–412 |pdf2

Správy – Reports

 • Štefančík, I.: Medzinárodná vedecká konferencia „Pěstování lesů na počátku 21. století / International scientific conference Silviculture at the beginning of 21st century”
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 413–415 |pdf2
 • Konôpka, J.: AGROFILM po dvadsiatypiatykrát / AGROFILM held already 25 times
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 416–417 |pdf2

Recenzie – Reviews

 • Konôpka, J.: Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Long-term vision of the development of Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 419–424 |pdf2
 • Štefančík, I.: M. Slodičák, V. Balcar, J. Novák, V. Šrámek a kol.: Lesnické hospodaření v Krušných horách / Forest Management in the Krušné hory Mts.
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 425–426 |pdf2

Kronika – Chronicle

 • Konôpka, J.: Životné jubileum, 85 rokov Ing. Ctibora Greguša, DrSc.  / Life jubilee of Ing. Ctibor Greguš, DrSc. who is 85
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 427–429 |pdf2