Main menu

Pôvodné práce – Original papers

 • Konôpka, J., Konôpka, B.: Koncept stratégie ochrany lesa proti hlavným druhom abiotických škodlivých činiteľov / Concept of strategy of forest protection against main kinds of abiotic injurious agents
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 193–212 |pdf2
 • Vladovič, J., Máliš, F., Merganič, J.: Poznatky z výskumu diverzity a dynamiky lesných ekosystémov na báze lesníckej typológie / Knowledge from the research on diversity and dynamics of forest ecosystems on the basis of forestry typology
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 213–233 |pdf2
 • Zúbrik, M., Raši, R., Vakula, J., Varínsky, J., Nikolov, Ch., Novotný, J.: Bark beetle (Ips typographus L., Pityogenes chalcographus L., Col.: Scolytidae) pheromone traps spatial distribution optimisation in central Slovakian mountains / Optimalizácia priestorového rozmiestnenia feromónových lapačov na podkôrny hmyz (Ips typographus L., Pityogenes chalcographus L., Col.: Scolytidae) v pohoriach centrálnej časti Slovenska
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 235–248 |pdf2
 • Machanská, E.: Zdroj reprodukčného materiálu borovice čiernej Pinus nigra Arn. semenný sad Čereš z pohľadu reprodukčnej fenológie / Source of reproductive material of Austrian pine Pinus nigra Arn., Seed orchard Čereš from the viewpoint of reproduction phenology
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 249–271 |pdf2
 • Hnilica, R.: Inovácia stavebnicového lanového systému „SLS“ adaptovaného na lesnícky kolesový traktor LKT 82 C / Inovation of aggregate cable system “SLS“ adapted to forestry wheeled tractor LKT 82C
  pdf2
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 273–289 |

Referáty – Discussion paper

 • Horák, J., Nakládal, O.: Predace mezi brouky vázanými na dřeviny: část I. Obecné poznatky a hlavní zástupci potenciálních predátorů / Beetles associated with trees and predation between them: Part I. General knowledge and major representatives of potential predatorspdf2
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 291–302 |

Správy – Reports

 • Bortelová, K.: Lesy a lesníctvo – riziká, výzvy, riešenia / Forests and Forestry – Risks, Challenges, Solutions
  pdf2
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 303–308 |
 • Sarvaš, M.: 30 rokov celoživotného vzdelávania v lesnom hospodárstve na Slovensku
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 309–312 |pdf2
 • Kunca, A., Zúbrik, M.: Medzinárodný IUFRO míting o ochrane lesa v Tatrách 
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 313–314 |pdf2

Recenzie – Reviews

 • Liška, J., Soukup, F.: M. Zúbrik, A. Kunca, J. Novotný – Hmyz a huby: atlas poškodení lesných drevín 
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 315 |pdf2
 • Dezorzo, M.: C. Greguš – Hospodárske spôsoby v dlhodobom rozvoji lesného hospodárstva na Slovensku 
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 316–317 |pdf2

Kronika – Chronicle

 • Konôpka, J.: Životné jubileum Ing. Vladimíra Krečmera, CSc.
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 319–323 |pdf2