Main menu

Hlásny, T.: Predhovor / Forewordpdf2
Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 3–4 |

 • Andrašev, S., Ročević, S.: Developmental characteristics of selected black poplar clones (section Aigeiros) / Charakteristiky vývoja vybraných klonov topoľa čierneho (sekcia Aigeiros – duby)
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 5–12 |pdf2
 • Milios, E. and Papalexandris, Ch.: The influence of shade and site productivity on the seedling density in low elevation stands of Fagus sylvatica L. s.l. located in north-eastern Greece / Vplyv zatienenia a produktivity stanovišťa na hustotu semenáčikov v porastoch Fagus sylvatica L. v polohách s nízkou nadmorskou výškou v severovýchodnom Grécku pdf2
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 13–20 |
Read more: 54_Supplement/2008

Pôvodné práce – Original papers

 • Konôpka, J., Konôpka, B.: Prognóza náhodných ťažieb v smrečinách v dôsledku mechanicky pôsobiacich abiotických škodlivých činiteľov v oblasti Kysúc a Oravy, Tatier, Spiša, Slovenského rudohoria / Prognosis of salvage felling in the spruce stands due to mechanically acting abiotic agents in the regions Kysuce and Orava, Tatra Mts., Spiš and Slovenské rudohorie Mts.
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 325–346 |pdf2
 • Tučeková, A., Halák, A., Slamka, M.: Hydrogely v umelej obnove lesa / Hydrogels in artificial forest regenerationLesn. Cas. For. J., 54(2008) 347–369 |pdf2
Read more: 54_4/2008

Pôvodné práce – Original papers

 • Konôpka, J., Konôpka, B., Nikolov, Ch.: Analýza náhodnej ťažby dreva podľa škodlivých činiteľov a lesných oblastí / Analysis of salvage timber felling according to injurious agents and forest regions
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 107–126 |pdf2
 • Kunca, A., Zúbrik, M.: Hodnotenie dynamiky vývoja populácie podkôrneho hmyzu indexnou analýzou na príklade odchytov imág Ipsduplicatus Sahlberg zo severozápadného Slovenska / Evaluation of bark beetles population dynamics by index analysis on an example of caught Ips duplicatus Sahlberg beetles from North-Eastern Slovakia
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 127–139 |pdf2
Read more: 54_2/2008

Pôvodné práce – Original papers

 • Konôpka, J., Konôpka, B.: Koncept stratégie ochrany lesa proti hlavným druhom abiotických škodlivých činiteľov / Concept of strategy of forest protection against main kinds of abiotic injurious agents
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 193–212 |pdf2
 • Vladovič, J., Máliš, F., Merganič, J.: Poznatky z výskumu diverzity a dynamiky lesných ekosystémov na báze lesníckej typológie / Knowledge from the research on diversity and dynamics of forest ecosystems on the basis of forestry typology
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 213–233 |pdf2
Read more: 54_3/2008

Pôvodné práce – Original papers

 • Šebeň, V., Bošeľa, M.: Nové trendy využitia lesníckej typológie v rámci výberových metód pri zisťovaní stavu lesa / New trends of the forest typology utilization in the framework of forest state monitoring on the basis of sampling method
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 1–16 |pdf2
 • Ištoňa, J., Merganič, J.: Fytocenologická indikácia dlhodobých zmien prostredia v smrečinách Pilska i Západných Tatier a bučinách v NPR Pod Latiborskou hoľou / Phytocoenological indication of long-term environmental changes in spruce forests of Pilsko and Western Tatra Mts. and beech forests in the national nature reserve Pod Latiborskou hoľou
  Lesn. Cas. For. J., 54(2008) 17–28 |pdf2
Read more: 54_1/2008